اهمیت و ضرورت تربیت فرزند در اسلام

کانون خانوده موجبات سکون و آرامش واقعی زوجین را فراهم می سازد. آدمی درمراحل مختلف زندگی ودر کشاکش وبحران های آن، نیاز به دلداری دارد که به او آرامش و سکون بخشد، ودر هنگام گرفتاری با ارتباط با او غم را از خود دور ساخته به آرامش دست یابد. نظام جهان، به گونه ی خلقت یافته است که، کلیه موجودات، به طور طبیعی میل و رغبت به مسئله ازدواج و زوج شدن دارند. بلکه نظام زوجيت از اركان عالم خلقت و از آيات ونشانه هاي الهي است و وحدت زن و مرد در ابعاد انساني و اختلاف آنها در بعد بشري ازشاهكارهاي خلقت و موجب تداوم و تكامل حيات آنان ميباشد. واکنشهای متفاوت در برابر رفتارهای یکسان فرزندان، موجب کاهش علاقه به پدر و مادر و یا ایجاد کینه به خواهر یا برادری است که بیش از دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بلکه حذر کردن از آن موجب نقصان ومعلولیت های جسمی وروانی می گردد. ازدواج روح آشفته وپرتلاطم جوانان را آرامش می بخشد ودرون سرکش ومضطرب او را آرام می کند، واین خود زمینه سعادتی است که آدمی درسایه آن با قرار و آرامشی که دست داده به سوی هدف ها ومقصد های ارزنده خود به پیش رود.

همراه با رشد جسمی آدمی، تمنای ازتباط با جنس مخالف در او نیز رشد می کند آن چنان که او را بی قرار ساخته وناگزیر می شود بدان تن در دهد، تن در دادن به ازدواج به صورت مشروع، درحقیقت پاسخی خدا پسندانه به این ندا و دعوت فطرت و طبیعت است. لزوم تشویق به بازی مناسب و هدفدار، تعبیر دقیقتر این نکته است، به عبارت دیگر زمانی که کودک در فضای بازی نامناسب است و یا از یک بازی خاص مناسب غافل است؛ یا زمانی که همبازی ندارد و یا یک بازی برای رسیدن به هدفی خاص در زمانی خاص تعریف میشود؛ مواردی است که نقش نکته کلیدی تشویق و دعوت به بازی پررنگ میشود. مثلاً در باب نظر ابن خلدون مبنی بر لزوم وجود «سند» در تعلیم ، با استفاده از ابن اکفانی ، به بررسی این پرسش می پردازد که اصلاً در تعلیم و تعلم به وجود استاد و معلم نیازی هست یا خیر ( رجوع کنید به ابن ازرق ، ج ۲، ص ۳۳۶). سیدنا علی رضی الله عنه می فرماید: اگر فرزندان تربیت دینی واخلاقی نبینند فرومایگان دنباله رو هر صدایی می شوند، که هر بادی از طوفانهای شهوات وشبهات آنها را به سمت و سوی خود میبرد.

هر وقت میخواست بخوابد و من فاصلهام با پیامبر زیاد بود و خوابم نمیبرد، وی مرا نزدیک بستر خویش میبرد. عوامل یادشده همان طور که می توانند زمینه ساز تربیت دینی و اخلاقی باشند و بستر مساعدی برای تربیت درست و اسلامی فراهم سازند، می توانند به عنوان موانع و آسیب های تربیتی نیز مطرح شوند.در ادامه به بررسی بیشتر این عوامل می پردازیم. خانواده نظامی دارد که از سوی خالق بشر، همان کس که عالم به غیب و شهود می باشد، صلاح و فساد واقعی را فقط او می داند، و به همه ای ریزه کاری ها و ظرافت، لطافت و حیات طیبه آگاه است و برای بشریت جز سعادت و نیکبختی چیزی دیگری نمی خواهد شکل کرفته و تنظیم شده است. در این دوران حساس، نقش سازنده مادر در تعیین سرنوشت فرزند، بی­نهایت درخور توجه است به طوری که می­توان گفت کودک مانند مومی است که در میان دستان قدرتمند مادر، قابلیت تبدیل به هر شکل و هیأتی را دارد. خداوند انسان را آفریده و برای رسیدن به آرامش، تداوم وبقای نسل نوع بشر، غریزه جنسی را درعمق وجودش قرار داد. در پایان تأکید مى کنیم که فرزند موهبتى است که به امانت در اختیار والدین قرار گرفته است.

همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او آرامش یافته و بیاساید. یقیناً مکان زندگی یعقوب پیامبر، جایی برای بازی کردن داشته و این قوم در محیطی طبیعی زندگی میکرده است، اما علتی که برادران برای بردن یوسف بیان میکنند؛ بازی کردن در محیطی وسیع، طبیعی و تازه است که سبب میشود یعقوب به این امر رضایت دهد؛ یعنی نکتهای که پیامبر خدا در مورد بازی و نشاط فرزند خویش بدان توجه داشتهاند، به دلیل همین توجه است که برادران پیشنهاد كردند تا يوسف را با ايشان روانه مرتع و چراگاه گوسفندان و شتران كند تا هوایى به بدنش بخورد و جستوخیزی كند (طباطبائی،1382، 11،24)؛ البته نکات مطرحشده در مورد مکان بازی، به معنای این نیست که بازی تنها در محیط باز و طبیعی امکانپذیر و یا مطلوب است؛ چراکه همانطور که اشاره شد، پیامبر(ص) بازی کشتی را در منزل حضرت زهرا(س) برای حسنین برگزار نمودند؛ اما الویت مکان بازی در محیطهای باز و طبیعی همچنان مطلوب مینماید. در این آیه و چند آیه بعد از آن، سخن از لقمان حکیم و بخشى از اندرزهاى مهم این مرد الهى به فرزندش در زمینه توحید و مبارزه با شرک و نیز بیان مسائل مهم اخلاقى می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید