بازنشستگان شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ منتظر خبر خوب باشند


شنبه آینده در جلسه هیأت امنای تأمین اجتماعی احتمالا تکلیف افزایش حقوق ها مشخص خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید