تأثیر پلیآمینهای اگزوژن بر رشد، فتوسنتز و متابولیسم فنلها در گیاه توتون تحت تنش شوری

گیاهان در فرایند فتوسنتز CO2 را با استفاده از انرژی نور خورشید به ماده آلی تبدیل و اکسیژن نیز تولید می کنند. دوم فصل 4 ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری (کاردیا) در حالت عادی منقبض است و از ورود محتویات معده به مری جلوگیری می کنند. دوم فصل 7 ماهیچه های صاف حلقوی که در نواحی پایینی مثانه قرار دارند، به صورت یک اسفنگتر داخلی عمل می کنند و معمولا منقبض هستند و دهانه میزراه را بسته نگاه می دارند. یک هفته بعد، تیمار پلیآمینها شامل کاربرد یکی از دو ترکیب پوترسین و اسپرمیدین (Sigma) با غلظت نهایی 5/0 میلیمولار به محلول غذایی آغاز شد. دوم فصل 4 دیواره لوله گوارش، تقریبا در تمام طول آن به ترتیب از خارج به داخل شامل 1 ـ لایه های پیوندی 2ـ ماهیچه ای طولی 3 ـ ماهیچه ای حلقوی 4ـ زیرمخاطی و 5 ـ مخاطی است. نکتونها شامل شناگران قوی هستند که میتوانند جایشان را به خواست خود تغییر دهند. چهارم فصل 1 به طور کلی جهش های نقطه ای ممکن است باعث شوند که پروتئین مورد نظر ساخته نشود یا پروتئینی ساخته شود که ترتیب، تعداد یا نوع آمینواسیدهای آن نسبت به پروتئینی که قبل از جهش ساخته می شده، متفاوت و در نتیجه عملکرد آن نیز متفاوت باشد.

در گذشته قارچ شناسی به عنوان شاخه ای از گیاه شناسی در نظر گرفته می شد ، اگرچه اکنون شناخته شده است که قارچ ها از نظر طبقه بندی ژنتیکی با حیوانات نزدیکتر از گیاهان هستند. چهارم فصل 1 جهشی که در سلول های جنسی افراد روی می دهد، ممکن است به زاده ها منتقل شود. سرانجام یک اکوسیستم بالاترین سطح در یکپارچگی بوم شناس را ارائه میدهد که بر پایه انرژِی و واحد عملکردی قرار دارد و قادر است تا انرژیِ را منتقل و انباشته کند و جریان آن را موجب گردد. جعبه را طوری قرار دهیم تا هوا از زیر با شاخ و بر گیاهان درتماس و جریان باشد. از طرف دیگر، اگر گیاه نور آبی بیش از حد دریافت کند، گیاه دچار کندی می شود، تا آنجا که ممکن است از نور آبی جلوگیری شود.همانطور که پیداست، مقدار مطلوبی از نور آبی در طیف وجود دارد تا گیاهان در بهترین حالت رشد کنند، به طوری که گیاه برای یافتن نور بیشتر زحمت نمی کشد یا از نور زیاد دور نمی شود.در میان نور آبی و قرمز در لامپ رشد گیاه ال ای دی، مقدار محدودی از نور سبز و زرد وجود دارد، بنابراین رشد در زیر سایبان متوقف می شود.همچنین اشباع قرمز و آبی در بالای برگها می تواند به سرعت منجر به (سوختگی ملایم) یا سفید شدن شود، بدون اینکه رشد کمی در زیر ایجاد شود.

چهارم فصل 5 جهش، اگرچه ماده خام تغییر گونه های است، ولی جهت آن را تعیین نمی کند. چهارم فصل 1 هر گونه تغییر در ساختار DNA را جهش گویند. در سلول های یوکاریوتی، هر کروموزوم از یک DNA طویل تشکیل شده است اما DNA آن قدر طویل است که اگر قرار بود یک کروموزوم انسان مانند باکتری همانندسازی را از یک نقطه آغاز کند، همانند سازی هر کروموزوم روزها طول می کشید! در سلول های یوکاریوتی، هر کروموزوم از یک مولکول DNA طویل تشکیل شده است. چهارم فصل 5 جهش پذیرترین ژن های ذرت، یک در هر 50 هزار گیاه جهش پیدا می کنند. چهارم فصل 2 اولین تلاش ها برای انجام ژن درمانی در دختر بچه ای که مبتلا به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی بود صورت گرفت. دوراهی های همانندسازی باکتری ها در محلی خاص به نام جایگاه آغاز همانند سازی به وجود می آیند. دوراهی های همانند سازی مختلف، سبب می شوند تا یک کروموزوم انسانی فقط در چند ساعت به طور کامل همانند سازی کند. به این ترتیب در هر لحظه در اغلب بافت ها فقط تعدادی از مویرگ ها باز هستند.

مولکول بسته یا حلقوی، مولکولی است که دو انتهای آن آزاد نیست و اگر تاشدگی های آن باز شود، حلقوی شکل می شود. چهارم فصل 5 1 – همانند سازی ماده ی ژنتیک هیچ گاه کاملا بدون نقص نیست. بنابراین آلوده گی هوا وقوانین وضع شده درمورد آن پدیده جدیدی نیست. از این رو گیاه در تمام مدت که اطراف آن تاریک نور مورد نیاز خود را دریافت می کند و به رشد خود ادامه می دهد. آنها از یک ساختار دولایه پیوسته از لیپیدهای آمفیپاتیک به ضخامت تقریبی 5 نانومتر تشکیل شدهاند که پروتئینها در آن جاسازی شدهاند. چهارم فصل 5 با آنکه جهش همیشه اتفاق می افتد اما معمولا آن را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی آلل ها در جمعیت در نظر نمی گیرند چون آهنگ جهش برای بیشتر ژن ها بسیار اندک است. همانند سازی از یک انتهای DNA شروع نمی شود تا در انتهای دیگر پایان یابد. چهارم فصل 1 جایگاه آغاز رونویسی، به اولین نوکلئوتیدی از DNA گفته می شود که رونویسی می شود. چهارم فصل 1 در آن سوی مولکول tRNA جایگاه پذیرنده آمینواسید قرار دارد آمینواسید در این جایگاه به tRNA ویژه خود متصل می شود. پتانسیل احیا کنندگی برای انتقال محصول واکنش و ATP برای تولید مولکول فسفواینول پیروات مورد نیاز بوده و درواقع لازمه ی تداوم واکنش است.

دیدگاهتان را بنویسید