تحقیق تربیت فرزند در اسلام

فرمود: گناهی مرتکب نشدم تا از ترس بگریزم و جاده هم تنگ نیست تا آن را برایت باز کنم، از هر جا می خواهی عبور کن. مرید از آنرو باید تن به تسلیم شیخ دهد که معیار مشایخ صوفیه با معیار عالمان ظاهرگرا در باب شرایع متفاوت است (باخرزی ، ج ۲، ص ۸۹) و از آنجا که رویکرد تربیتیِ مبتنی بر کتاب و سنّت ــ که تربیت شدگان و مربّیانش ، فقیهان و محدّثان و متکلمان اند و بر اساس تحصیل و اجتهاد و تقلید تکوین یافته ــ نمی تواند آنچه را که صوفیه از دین و تربیت می خواهند تأمین کند، آنان نظام و نظریة دیگری در باب تربیت طراحی و پیشنهاد کرده اند که از آن جدا نیست اما از آن فراتر می رود و در آن به تحصیل علم از روی کتابهای مصنّفان و بحث در باب اقوال و ادله اصرار نمی شود، بلکه در آن مجاهده با نفس و زدودن صفات مذموم و بریدن از جملگی علایق و توجه کامل به خدا اصل اساسی است (غزالی ، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۲۱).برای دست یافتن به این دانش ، که دانشی «الهامی » است (همان ، ج ۳، ص ۲۰)، باید مرید و پیرو شیخی شد، زیرا این راه ، راهی است دشوار و پیچیده و سلوک آن بی هدایت راهنما ناممکن است به این دلیل که شیطان از راههای گوناگون درصدد راهزنی است و سالکی که بی راهنما به سیر و سلوک می پردازد مانند درختی خودروست که یا به زودی خشک می شود یا اگر بماند میوه نمی دهد (همان ، ج ۳، ص ۸۱).

پس از او، محمدبن زکریای رازی (متوفی ۳۱۳)، ابن وحشیه (قرن چهارم )، ابن اُمیل (قرن چهارم )، ابوالحکیم محمد کاثی (قرن پنجم )، مَجریطی (متوفی ۳۹۵) و بسیاری دیگر آثار مهم و معتبری در این علم پدید آوردند ( رجوع کنید به نصر، ۱۳۶۶ ش ، ص ۲۰۸ـ ۲۰۹). ابن أبيالحديد، شرح نهج البلاغة، پیشین، ج ۱۶، ص ۶۸. با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد. بنابراین نظریه، مادر میتواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار تکلیفی برای او به شمار نمیآید. 2. دسته دیگری از فقهای امامیه معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت چون وظیفه خود را انجام میدهد، نمیتواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند.

در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این مسأله ارائه شده است. 3. نظریه سوم این است که حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است. تا موضوع «تربیت فرزند» به دغدغهای در ذهن پدر و مادر تبدیل نشود، نمیتوانند فرزندان خویش را به درستی تربیت کنند. از این رو در این پژوهش به گردآوری مطالعات صورت گرفته در خصوص تربیت فرزندان در اسلام پرداخته شده است. یعنی اسلام را به عنوان یک مکتب سازنده وحیات بخش بپذیرد وتعالیم آن را ،به صورت افکاراصیل وتحرک انگیزدرخود پذیرا باشد.(16) پس باید شوروشوق فطری کودک رانسبت به جمال وجلال الهی پرورش داده وازرهگذرآن ،فضایل اخلاقی را به ملکات اخلاقی مبدل ساخت.(17) به زبان روشن تر،هدف تربیت دینی درمکتب آسمانی اسلام،رسانیدن انسان به کمال ونیل به مقام قرب ربوبی است. لباس های زیر نباید زبر و از الیاف پلاستیک باشد بلکه باید از جنس نخ پنبه ای باشد.

منطقی بار آوردن فرزند سبب می شود درست بیندیشد، منطقی تصمیم بگیرد، منطقی رفتار کند و در صورت لزوم، بی هیچ هراسی از دیدگاهها و رفتارهای خود دفاع کند. اسلام به عنوان دینی یا تنها دینی که تمام شئون حیات انسانی را در برمی گیرد خود از فرهنگی غنی و پر بار برخوردار است . آن حضرت به خوبی برای فرزندش جواد(ع) آینده نگری فرمود و چون می دانست فرزندش در نوجوانی مسوولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی را به عهده می گیرد با واگذاردن مسوولیتها به وی قدرت مدیریت و رهبری را در او تقویت کرد. کودکان از ترس میدان بازی را ترک کردند و تنها جواد(ع) آنجا ایستاد. این سفارش من به خاطر رشد ورفعت مقام توست، پس به دیگران انفاق کن و از خدای صاحب عرش، ترس فقر وتنگدستی نداشته باش. نکته دیگری که در سخن امام علی(ع) مشهود است، وظیفهای است که ایشان برای مربی ترسیم میکند و آن، این است که وی باید تجربیات خود و دیگران را جمع آوری، تلخیص و تنقیح کند و آن را به طور صریح و دستهبندی شده، در اختیار تربیت آموز قرار دهد. حضرت علی علیه السلام نامحرم را از بوسیدن دختر شش ساله نهی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید