تحقیق عوامل مؤثر در تربیت کودک از دیدگاه اسلام

برای این امر به کارگیری روزهای چند ساعتی، که میان کودکان مرسوم است، مفید و مناسب است. همچنین سفارش شده است که از خوردن لقمه و مال حرام پرهیز کنیم؛ زيرا این امر در روح و جسم فرزند تأثیر دارد. نیاز به مذهب میتواند به مراتب شدیدتر از نیاز غذا برای کودکان، به ویژه نوجوانان باشد. البته والدین باید راجع به رفتار خوب و خوشایند و برعکس رفتار ناخوشایند برای کودک توضیح دهند و در مورد جایزهاش نیز به او بگویید. همچنین ایشان میفرمایند: «اگر میخواستید در جایی یکی از فرزندان را بر دیگری ترجیح بدهید، سعی کنید دختران را بر پسران ترجیح دهید.» (متقی، 1409ق: ج16، ص446) این سفارش از این جهت است که عاطفه و مهرگرایی دختران بیشتر و ظریفتر است و به آسانی رنجیده خاطر میشوند. 3- رفتار و عمل : نقش عمل و رفتار را چه در کار مربی و چه در کار کودک نادیده نگیرید که آن بیش از منطق و گفتار در تربیت مؤثر است. این تلاشها اغلب در این رابطه است که هویت خود را به دست آورند و برای جاودانگی خود فکر میکنند. موفقیت کودک و نوجوان برای زندگی روحانی بیشتر با اعتقاد به مذهب صورت میپذیرد.

با توجه به آن چه گفته شد روشن است که منظور از تربیت دینی هرگز ایجاد روحیه و میل مذهبی در کودک نیست، چرا که این میل مانند دیگر غرائز خود به خود و به صورت تکوینی در وجود کودک نهاده شده است و نیازی به ایجاد ندارد، آن چه از نظر تربیت مهم است، زمینهسازی برای شکوفایی این بعد فطری و سپس تقویت آن است. نوع غذاها اعم از غدهای حرام، کهنه و فاسد، مطبوع و مباح و همه حالت های روانی و اخلاقی مادر در وجود و روان کودک مؤثر خواهد بود. والدین باید کودک را از همان آغاز زندگی به تعالیم دین آشنا کنند و موازین مذهبی را به آنان بیاموزند و هم به آنها تفهیم کنند که سعادت در پذیرش راه قانون، شرع و ایمان به آنهاست و این شیوه در تربیت اسلامی مطرح و مورد نظر است در ضمن آموزش این گونه مسائل، باید آنان به تمرین اراده بپردازند. امروزه متأسفانه برخی خانوادهها به علاقهمند کردن فرزندان به مسائل دینی آن هم از دوران کودک توجه ندارند و از اهمیت این مسأله غافل هستند در حالی که دانشمندان جهان به این موضوع توجه دارند و درباره آن کتابهایی نوشتهاند.

در این راستا در ذیل اجمالاً اشاراتی به اصول حاکم بر این نوع تربیت میشود. تلاششان متوجه ایجاد در روابط استوار و جاودان با خداست و این تلاش در سنین ۱۲ سالگی به صورت عالی خود متجلی میشود و عشق و نیرومندی را در رابطه با خدا پیدا میکند و حتی عبادات خوبی انجام میدهند. پرورش مذهبی به حقیقت مجموعهی دگرگونیهایی است که در فکر و عقیدهی فرد به منظور ایجاد نوعی خاص از عمل و رفتار که متکی به ضوابط مذهب باشد انجام میشود به عبارت دیگر،آداب و رفتار، روابط فردی و اجتماعی شخص صورت مذهبی و شرعی میگیرند و مذهب به عنوان عامل مسلط بر زندگی فرد و جنبههای آن خودنمایی میکند. یکی از اموری که در بارة تربیت کودک قابل توجه و حائز اهمیت است، نظارت والدین به کودک و کنترل اعمال و رفتار اوست، به یقین مربّی باید از روحیات و اخلاق کودک آگاه بوده، اعمال و کردار او را زیر نظر داشته باشد، تا برخوردهای خود را متناسب با شرایط او تنظیم نماید. با بررسیهای انجام شده پیرامون منابع این موضوع ابتدا قرآن و آیات مرتبط با موضوع تربیت مورد بررسی قرار گرفت و آیات موجود در زمینهی آن استخراج گردید.

۱- وراثت: مجموعهی عواملی که در تخمک و اسپرم موجود بوده در هنگام لقاح به اشتراک گذاشته میشوند. هدف از موضوع مورد تحقیق آشنایی با تربیت دینی، آن هم دین اسلام آنگونه که ائمه و بزرگان دین مطرح کردهاند میباشد و در کل آشنایی با چگونگی تربیت دینی کودک برای پیشگیری از انحرافاتی که هم اکنون بسیاری از نوجوانان و جوانان گریبانگیر آن هستند چرا که کودک امروز همان نوجوان و جوان فردا و آیندهسازان مملکت هستند. از آن بابت که او نیاز به عاملی دارد که او را حراست کند و جلوی نا به سامانیهای او را بگیرد. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیدهاند که یکی از ابعاد مهم و اساسی در فطرت انسان بعد مذهبی و دینی است بدین معنا که در ذات و نهاد هر انسانی، یک گرایش و میل معنوی و روحانی وجود داشته و دارد. از تأمل در اهتمام دین اسلام به همه ابعاد وجودی انسان از جمله روح و جسم ، فطرت و عقل، توجه ویژه آن به بلوغ فکری و رشد انسان و تربیت و تزکیه او، و ارائه برنامهای فراگیرتر از مکاتب بشری، به غنای واقعی آن میتوان پیبرد؛ چنان که خداوند تزکیه را جزء اهداف اصلی بعثت پیغمبر خود و انسان را موجودی توانا و مسئول میداند.

دیدگاهتان را بنویسید