تحقیق عوامل مؤثر در تربیت کودک از دیدگاه اسلام

تشویق مقدم است و یا تنبیه؟ در چه جاهایی باید از تنبیه استفاده کرد؟ پدر و مادر باید بدانند هر چه فرزندشان بزرگ شود تربیت او دشوارتر می شود؛ چرا که گذشت زمان، ریشه ویژگی های ناپسند را در دل آدمی استوارترمی سازد. در پیشانی مادر لوحی مشاهده میکنید که صورت، قيافه، پایان عمر، عهد و پیمان معنوی و سعادت، شقاوت و تمام شئون زندگی طفل در آن نوشته شده است. فرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم درحالی که او عضوی ازاعضای من است. هم چنین تربیت میخواهد فرد را طوری پرورش دهد که بتواند خود را در اجتماع منسجم ساخته و در میان افراد جامعه کامیاب گردد تا در پیشرفت جامعه سهیم بوده و نیرویی باشد که به ضمیمهی نیروهای دیگر، جامعه را به منتهای ترقی و کمال برساند. از سوی دیگر، تحقیر و سرزنش زیاد فرزند، آتشلجاجت و دشمنی را در او شعلهور میسازد. 3. على علیه السلام به کودکانى که نوشته هاى خود را نزد آن حضرت آورده بودند – تا بهترینشان را برگزیند – فرمود: به معلم خود بگویید که اگر براى تأدیب، بیش از سه ضربه به شما بزند، از او قصاص خواهد شد.

تربیت و پرورش فرزندان است که امر ناشی از عدم شناخت آنها از شیوه های تربیتی درست میباشد. همان طور که متغیر سن، برد شناختی و عاطفی در نوع تربیت دخیل است، در نوع آموزش هم، این متغیرها دخیل میباشد. شخصی که ظاهر و باطنش با هم خیلی فرق میکند، به خاطر ذلت و خودکمبینی است که در خود مییابد. 3. ختنه پسران، همان هفته اول بعد از تولد یا حداکثر تا پایان ماه اول باشد که زخم آن خیلی زود جوش میخورد. هنوز حسین(ع)از دعا فارغ نشده بود که باران بارید و بعضی ازبیاباننشینان اطراف کوفه خبر دادند که درهها از آب باران آکندهشده است. امامعلی(ع)به فرزندشحسین(ع)فرمود: برخیز و باران طلب کن. آنگاه بهحسین(ع)فرمود: «فرزندم! بر بالای منبر بایست و چنان سخن بگو تا پس از من برای قریش ناشناخته نباشی و نگویند حسین(ع)چیزی درکنمیکند. حسین(ع)فرمود: من حسین فرزند علیبنابیطالب هستم. شنیدم که در بیت المال امیرالمومنین گردنبند مروارید وجود داردو آن در اختیار شماست و من دوست دارم که آن را به عنوان عاریهبه من بدهی تا در ایام عید قربان خود را با آن زینت دهم.

1- «روزی امیرمومنان علی(ع)در حالی که امام حسن(ع)و سلمانهمراهش بودند و حضرت به دستسلمان تکیه زده بود، واردمسجدالحرام شد و نشست. گفت: آن را از علی بنابیرافع خزانهدار بیت المال امیرالمومنین عاریه گرفتم تا درایام عید از آن استفاده نمایم و بعد آن را به بیت المال برمیگردانم. محمودیان افزود: سپردن فرزندان در سه سال اول به هرکسی غیر از مادر اصلاً کار خوبی نیست هیچ کس و هیچ مهدکودکی نمیتواند نقش مادر را برای فرزند ایفا کند هرچند در سالهای بعد هم همین گونه است و کسی نمیتواند نقش مادر را برای فرزندانمان ایفا کند ولی تأثیر عاطفی این موضوع در سه سال اول برای کودکان بیشتر از سالهای بعد است. برای کودکان در آغوش گرفتن و بوسیدن و برایبزرگترها دادن هدیه و اظهار محبت زبانی از مناسبترین شیوههاست. اما همچنانکه مسلمانان برپایه آموزههای دینی آموختند که فقط مسجد مخصوص عبادت نیست و در هر جایی، با در نظر گرفتن شرایط، میشود خدا را پرستید و اساساً همه کارهای مسلمانان میباید جنبه عبادی داشته باشد، این نکته را نیز دریافتند که هر مکان دیگری را برای تعلیم و تعلم غنیمت بشمرند.

این حدیث نشان میدهد حضرت علی(ع)شیرین کاری کودکش رابابوسیدن و در آغوش گرفتن وی پاسخ داد و تشویق کرد. کارشناس ارشد مشاوره اظهار کرد: مهمترین امر در نقش مادر در آموزش مسائل دینی و اجتماعی هماهنگی و ارتباط بین فرزند با مادر است و اگر مادر رفتارهایی انجام دهد که برای فرزند شیرین و دوست داشتنی باشد مثلاً زمانی که پدر و مادر نماز میخوانند و بچه با آنها بازی میکنند عکسالعمل والدین برای فرزندان الگو است و این عمل نماز را برای آنها شیرین جلوه میدهد. حجرات،11) صدا کردن احترام آمیز بدین خاطر است که نام شایسته و جهت دهندهای برای فرزندان برگزینیم. اینهابخشی از پرسشهایی است که پیرامون این شیوه مطرح است ومجال بحث آنها در این مقال نیست. تحقیق بنیادی این کتاب بر اساس منابع موجود کتابخانهای و با استخراج گزارههای ناظر به حقوق تربیتی کودک، برحسب معنا و مفهوم ارائهشده از حقوق تربیتی کودک و تحلیل آنها، به طبقهبندی منطقی آنها میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید