حلزونی که مانند گیاهان فتوسنتز میکند!

فتوسنتز در زنجیره غذایی نقش حیاتی دارد – گیاهان غذای خود را با این فرآیند میسازند و درنتیجه تولیدکنندگان اصلی را تشکیل میدهند. نقش اصلی آبسیزیک اسید در خفتگی دانه و جوانه است. نقش کوتیکول (پوستک) را بنویسید. 2 ـ اتیلن همچنین باعث سست شدن میوه هایی مانند گیلاس نیز می شود و در نتیجه برداشت مکانیکی این میوه ها را تسهیل می کند. نتیجه: میوه رسیده سیب، گاز اتیلن آزاد می کند. می توانید برای مشاهده اثرات اتیلن بر گیاهان، از یک سیب رسیده استفاده کنید. گیاه دیگری را همراه با میوه ی سیب در داخل ظرف شیشه ای 4 لیتری دیگری قرار دهید. 362 – عامل دفاعی بدن که مانع از ورود عوامل بیماریزا به داخل بدن می شود کدام است ؟ در داخل یک ظرف شیشه ای دَردار به حجم 4 لیتر یک گیاه قرار دهید. در ظرف را محکم ببندید. دَرِ ظرف را محکم ببندید. هر دو ظرف را به مدت چند روز مورد مشاهده قرار دهید.

هر کدام با انواع سلولهای مشخصی که وظایف خاصی را برای رشد و بقای گیاه انجام میدهند، متمایز میشوند. 21- Rf را برای هر رنگدانه محاسبه کنید. آزمايشي طرح كنيد كه بتوان آنزيم كاتالاز و آميلاز را از هم تشخيص دارد. از سیتوکینین ها به صورت افشانه (اسپری) برای شادابی شاخه های گل و افزایش مدت نگه داری میوه ها و سبزیجات در انبار استفاده می شود. مثلا ً بابهبود تغذیه نایتروجن ضریب فوتوسنتیزی افزایش میابد ازاین مطلب میتوان نتیجه گیری نمود که درپروسه فوتوسنتیزمرکبات نایتروجن دارتشکیل میگردند .حل نهای این مسله درنتیجه پژوهش های وسیع که توسط علما صورت گرفته بدست آمده است. منظومه ی شمسی احتمالا از یک ابر غبارآلود در حال چرخش منشا گرفته است برای شکل گیری خورشید بیشتر غبارها در مرکز متراکم شده اند و برخی مواد ، باقی مانده است . ژیبرلین ها در ساقه ، ریشه و دانه های در حال نمو تولید می شوند. بازدارنده های رشد (اتیلن و آبسزیک اسید) 1 – فرآیندهایی را کنترل می کنند که به مراحل انتهایی نمو گیاه، مانند پیری، ریزش برگ، پژمردگی گل ها و رسیدگی میوه اختصاص دارند.

ژیبرلین ها باعث تحریک طویل شدن ساقه، نمو میوه و جوانه زنی می شوند. مقدار هورمون های بازدارنده رشد (اتیلن و آبسزیک اسید) در درون پیکره ی گیاه در طی پیری، ریزش برگ و رسیدگی میوه و نیز هنگام تنش های محیطی افزایش می یابد. 2 ـ بازدارنده های رشد که عمل آنها در مقابل محرک های رشد است و شامل اتیلن و آبسیزیک اسید هستند. با دور شدن جرم از مرکز زمین یا سایر اجسامی که به اندازه کافی بزرگ هستند و میتوانند مقدار قابل توجهی گرانش تولید کنند (مانند خورشید، سیارات و ستارهها) انرژی گرانشی سیستم افزایش مییابد. انرژی را از فوتون های جذب شده دریافت می کند و از آب به عنوان یک عامل کاهنده استفاده می کند. اگر گیاهتان بتواند به آمینو اسیدهای مکملش دست یابد بدون اینکه مجبور شود آنها را از اکسیژن، کربن، نیتروژن و هیدروژن و بعضی مواقع سولفور بسازد، انرژی بسیار مضاعفی در اختیار خواهد داشت که در موقع نیاز میتواند از آن استفاده کند. فتوسنتز فرآیندی است که در آن، جلبکها و سایر گیاهان از نور خورشید برای تولید انرژی شیمیایی گرفته شده از آب و دیاکسید کربن استفاده میکنند.

جلبک ها گروهی از موجودات زنده هستند که همچون گیاهان توانایی فتوسنتز و تبدیل آب دی اکسید کربن و نور خورشید را به مواد غذایی و اکسیژن دارند. دانشمندان این مسئله را تایید کرده اند که گوگرد دی اکسید و اکسید های ازت عوامل اولیه تشکیل دهنده باران اسیدی می باشند. میزان اتیلن در واکنش به زخم های مکانیکی بافت ها، آلودگی هوا، عوامل بیماری زا، شرایط غرقابی و بی هوازی افزایش می یابد. اکسین باعث افزایش انعطاف پذیری دیواره های سلولی می شود و این امر امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می کند. بریدن راس ساقه باعث حذف منبع تولید اکسین و در نتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود بدین ترتیب می توان به چگونگی تاثیر هرس کردن و بریدن سرشاخه های گیاهان در پُر شاخه و برگ شدن آنها پی برد. اکسین همچنین باعث بازدارندگی رشد جوانه های جانبی موجود روی ساقه می شود این اثر بازدارندگی که در شرایط طبیعی از طرف جوانه راسی بر جوانه های جانبی و از طریق اکسین اعمال می شود چیرگی راسی نامیده می شود. اکسین همچنین باعث بازدارندگی رشد جوانه های جانبی موجود روی ساقه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید