دانلود 30 عنوان کتاب درباره تربیت اسلامی فرزندان

مغز کودک مانند دوربین عکاسی است که از هر چیزی که در برابر آن قرار میگیرد عکس برمیدارد؛ از اینرو مستحب است وقتی طفل متولد میشود در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بخوانند تا ندای الله اکبر از همان تولد در او تأثیر گذاشته و او را با توحید آشنا سازد. کارشناس ارشد مشاوره تصریح کرد: فرزندان ما از طریق گوش تربیت نمیشوند بلکه از طریق چشم تربیت میشوند. ممکن است مدرسه به انحرافات جنسی دانشآموزان دامن بزند؛ زیرا کودکان در مدرسه با هم کلاسیهایی آشنا میشوند که از لحاظ اخلاقی، بیبند و بار هستند و این افراد با صحبتهای جنسی فکر کودکان را منحرف کرده، باعث میشوند که کودکان زودتر از زمان مقرر با این مسائل آشنا شوند. البته برخی از فرزندان به طریق دیگر مایه گمراهی بشر میشوند و در دام خسران و زیان ابدی می افتند. مقدرات بچه را، سعادت و شقاوت این بچه را ، سرنوشت این بچه را از پیشانی مادر می گیرند و در پیشانی او می نویسند و برای پروردگار عالم بداء قرار می دهند.

ما میتوانیم با بیانی ساده و کمکگرفتن از نعمتهای خداوند که در اختیار همهی بندگانش قرار داده است، به بهترین وجه و سادهترین شکل خدا و برخی از صفات او را با برهان نظم به کودک اثبات کنیم. يكى از خواهشهاى طبيعى نوجوانان، اين است كه مانند بزرگسالان به شخصيتشان احترام شود و بهشايستگى مورد تكريم دیگران قرار گيرند. به روایت مسلم، بخاری و اصحاب سنن. 1. تربیت عملی: شخصیت والدین در تکوین شخصیت کودکان اثر به سزایی دارد. والدین باید از روشهای پیشگیری از انحراف کودکان مطلع شوند. ماموستا عبدالرّحمن خدایی با بیان اینکه فرزند یک هدیه و عطیه از جانب خداوند برای والدین است، گفت: تقویت حس نوع دوستی، ترویج مکارم اخلاقی و باورهای دینی از جمله اموری است که انتظار می رود، خانواده ها برای تربیت فرزندان صالح احساس مسئولیت کنند. القائات و یادگیری مذهبی، از شایع ترین القائات محیط پرورشی کودک می باشد. جذابیت کلاس درس و ایجاد محیط آموزشی صمیمی و سرشار از محبّت، گرچه امر تعلیم و تعلّم را عمق و سهولت میبخشد و کمّیت و کیفیت آنرا میافزاید امّا در عین حال واداشتن نونهال به تحمّل زحمات و مشقّات درسآموزی و کسب علم و فضیلت و جلوگیری از بازیگوشی و وقتگذرانی او در این موقعیت سنّی بسیار ضروری و مکمّل تلاشهای معلّمان و آموزگاران است.

2.3. امّا تقاضایی که نوجوان در مقام وزارت از ولی خود مینماید، هر چند از نظر مربی به صلاح او نباشد، نباید ابتداءً و صریح نفی شود. 2. برای او بیان کنیم که ما بسیاری از چیزها را نمیبینیم، ولی وجود دارند؛ مثل هوا و عقل، ولی نمیتوان وجود آنها را انکار کرد. ما میتوانیم بسیاری از اصول اسلامی را با این کار به کودک بیاموزیم. تعلیم و تربیت اسلامی و علوم تربیتی رشته های مهمی هستند که در آن اندیشمندان مسلمان نظریه پردازی زیادی نکرده اند و از رشته های بکر علوم انسانی است که دین مبین اسلام نظریات و سخنان بسیاری درباره آن دارد. حق کودک در یادگیری معارف و علوم دینی، نقش تربیت اخلاقی در تحقق امنیت، نظم و سعادت اجتماعی برای کودک و جامعه، حق برخورداری از روابط عاطفی صحیح و مطلوب، حق بهرهمندی کودک از آموزشهای لازم در کموکیف بروز عواطف، ازجمله مباحث مطرح شده در این کتاب هستند. کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش تالیف محمدرضا شاهآبادی در حوزهی فلسفه آموزش و پرورش و بازکاوی اهداف و نقشهای آموزش و پرورش در 298 صفحه روانه بازار کتاب گردید. 1. آموزش قرآن: پیشوایان دینی ما سفارش کردهاند که به کودکان خود قرآن یاد دهید.

کتاب اندازهگیری سنجش و ارزشیابی آموزشی تالیف دکتر علیاکبر سیف با موضوعاتی از قبیل آزمونهای موفقیت تحصیلی و ارزشیابی پیشرفت علمی با تاکید بر تعریف آموزش و پرورش بر مبنای توانش توسط انتشارات دوران تجدید چاپ دیگری را در این ماه تجربه نمود. کتاب راهکارهایی برای معلمان خوب و موفق تالیف مشترک محمدرضا شاهآبادی و نرگس انهاری اثر دیگری است که انتشارات مذکور در رابطه با شیوههای تشکیل کلاس و نکات موثر بر تقویت اثرگذاری استاد بر فراگیر و تحقق تدریس اثربخش منتشر نمودهاست. تحقق هدف آفرینش انسان، تنها در پرتو تعلیم و تربیت میسر است؛ به این منظور، خداوند متعال انسان را به نیروی عقل و ابزار معرفت تجهیز کرد و پیامبرانی را با براهین روشن و احکام و قوانین متین برانگیخت و رسالت سنگین تعلیم و تربیت انسان را به آنان سپرد. هر چند روشهای تربیت دینی فرزندان در قرآن تصریح نشده ولی این نکته، از لابهلای برخی از آیات و داستانهای قرآن کریم به زیبایی نمایان و روشن است. 1. لازم است به این پرسشها جوابی صحیح و در عین حال ساده و روشن داده شود. اگر عجایب و شگفتیهای این مخلوقات خداوند را با زبانی ساده و کودکانه بیان کنیم او را تا حد زیادی با خدا آشنا کردهایم.

دیدگاهتان را بنویسید