چگونگی تربیت فرزند از نظر اسلام – بسیار جالب – مجله نودیها

احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان. یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر. احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دارالکتبالعلمیّه. احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، چاپ محمدباقر موسوی خرسان، نجف ۱۳۸۶/۱۹۶۶، چاپ افست قم. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات. یادگیری نماز صحیح، یکی از آموزشهای خاص تربیت فرزند از نظر اسلام این دوران است که با دقت تمام از سوی والدین باید به فرزندان آموزش داده شود آموزش نماز دارای اهمیت ویژهای است و کودکان و نوجوانان بهتر است از ابتدای این دوران به برگزاری نماز بپردازند. این راهنمایی و مراقبت از کودکان باید با مهربانی و توجه باشد. بنابراین والدین و مربیان هیچ مسئولیتی در کنترل و مهار رفتارهای جنسی کودکان نخواهند داشت. بنابراین والدین باید از راهکارهای غیرمستقیم استفاده کنند تا بتوانند نیازهای فرزندانشان را برآورده سازند. من از خداوند خویش طلب فرزندان زیبا چهره و نیكوقامت ننمودهام، بلكه از پروردگارم خواسته ام فرزندانم مطیع او باشند و از او بترسند تا وقتی با این صفات به آنها نظر افكنم مایه چشم روشنی من باشند. رسول اکرم صل الله علیه و آله میفرمایند: به فرزندان خود شنا و تیراندازی بیاموزید. مولا علی (ع) در مورد علت لجاجت جوانان میفرمایند: «زیادهروی در ملامت کردن، شعله لجاجت را مشتعل میسازد.» (۳۹) وقتی نصیحت گوئی والدین، رنگ ملامت به خود میگیرد سبب میشود که جوانان در مقابل این عمل واکنش نشان دهند.

سپس به او بگویید نماز بخواند؛ آنگاه کودک را به حال خود واگذارید تا نه سال او تمام شود، وقتی تمام شد، در این هنگام وضو گرفتن صحیح را به او بیاموزید و بر (ترک) آن تنبیه گردد و او را به نماز وادارید و بر (ترک) آن تنبیه گردد. حضرت میفرماید: اگر پیش از تولد برای نوزاد خود نام و کنیه انتخاب نکردید، حداقل سعی کنید تا روز هفتم برای فرزندان خود نام نیکو برگزینید. مرور و بازنگری روایات تربیتی نشان میدهد که پیشوایان معصوم ما در تربیت فرزندان خود، از شیوة تنبیه بدنی بهره نمیگرفتند. 23) از مجموع روایات میتوان دریافت که والدین باید به کودک خود از سه سالگی ذکر «لااله الا الله» و از چهار سالگی ذکر «محمد رسول الله» را بیاموزند. نابسامانی خانواده، اختلاف و درگیری بین والدین، عدم رابطه صمیمی میان اعضای خانواده به ویژه والدین، در نتیجه فقدان امنیت و آرامش در خانواده، تربیت صحیح فرزند را تهدید و به مخاطره میاندازد.

عاطفی احساس آرامش کسب میکند . بیشتر تجربههایی که در زمینههای مختلف در این دوره از عمر کسب میشود، از طریق بازی است. عبدالکریم بن محمد سمعانی، الانساب، چاپ عبداللّه عمر بارودی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸. ابنخطیب، الاحاطه فی اخبار غرناطه، چاپ محمد عبداللّه عنان، قاهره ۱۳۹۳ـ۱۳۹۷/ ۱۹۷۳ـ۱۹۷۷. احمد بن عبداللّه عجلی، معرفه الثقات، چاپ عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی، مدینه ۱۴۰۵/۱۹۸۵. احمد بن محمد مقّری، نفحالطیب، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۳۸۸/۱۹۶۸. محمد بن حسن طوسی، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. یوسف عش، کتابخانههای عمومی و نیمه عمومی عربی در قرون وسطی: بینالنهرین، سوریه و مصر، ترجمه اسداللّه علوی، مشهد ۱۳۷۲ ش. ۲۲. ↑ رازی، ابوالفتوح، روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن، ج۱۵، ص۴۱۶، چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد ۱۳۶۵۱۳۷۶ ش. ۲۳. ↑ رازی، ابوالفتوح، روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن، ج۱۷، ص۳۶۲، چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد ۱۳۶۵۱۳۷۶ ش.

زینالدین بن علی شهید ثانی، منیه المرید فی ادب المفید و المستفید، چاپ رضا مختاری، قم ۱۳۶۸ ش. عبدالرحمان بن احمد جامی، بهارستان و رسائلجامی، چاپ اعلاخان افصحزاد، محمدجان عمراف، و ابوبکر ظهورالدین، تهران ۱۳۷۹ ش. ذبیحاللّه صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳، بخش ۱، تهران ۱۳۶۳ ش. آموزش و پرورش رسمی و درونیسازی هنجارها و ارزشها، در این برهه انجام میگیرد. در این نکته نشانه هایی است برای آن گروهی که می اندیشند. آن را اصول می نامیم از آن بابت که بنای همه افعال و کردار و گفتار مذهبی ماست و قبل از هفت سالگی می توان از طریق داستانها و شرح حال ها اشاراتی بدان داشت. حجتالاسلام دهقاننژاد ادامه داد: روحیات مادران تأثیر فراوانی در روحیات فرزندان خواهد داشت و فرزندان در تمامی دوران زندگی خود نیازمند عاطفه مادری هستند. امام صادق(ع) درباره تأثیر درآمدهای حرام می فرماید: درآمد حرام در نسل و فرزندان آدمی ظاهر می شود. چنانچه زمینه تربیت و نظارت بر فرزندان فراهم گردد، آنان زودتر خوبیها را میپذیرند. از آنجایی که هریک از ما در مقابل کسی که مراقبش هستیم مسئولیت هایی داریم کودک نیز باید مسئولیت پذیری را یاد بگیرد. آب را چه کسی به وجود آورد؟

دیدگاهتان را بنویسید