22. ویژگی فتوسنتز گیاهان CAM چیست ؟

در فتوسنتز بعد از واکنش های مرحله اول که وابسته به نور هستند، این مرحله که مستقل از نور است انجام می شود. میتوکندری، یک اندامک دوغشایی متصل به غشای سلول بوده که عمدتاً مسئول تبادلات انرژی حیاتی برای بقای سلول است. سلولها شامل چندین اندامک سلولی هستند که عملکردهای تخصصی را برای انجام فرآیندهای زندگی انجام میدهند. هسته یکی از اجزای سلول و بزرگترین اندامک سلولی است اما بخشی از سیتوپلاسم محسوب نمیشود. سپس اندامکهای تخصصی و اجزای سلول وجود دارند که فقط در برخی از انواع سلولها دیده میشوند زیرا بخشی از عملکرد سلول، خاص آنها است. همانند سازی ان داخل هسته یا کلرپلاست توسط یکی از RNAپلیمرازهای گیاهی صورت می گیرد در اثر همانند سازی واحدهای ویروئیدی متعددی به همدیگر چیبیده اند که در اثر فعالیت ریبوزیمی بخشی از ویروئید این واحد ها از هم جدا می شوند. تراریوم محفظه شفاف سربستهای است (شیشهای یا پلاستیکی) که میتوان مجموعه خاصی از گیاهان ریزنقش سازگار با هم را داخلش پرورش داد. مدت زمان این آموزش ۷ ساعت و ۶ دقیقه است. آزمایشهای اولیة كلوین نشان داد جلبك هایی كه به مدتی كه دقیقه و یا بیشتر در معرض گازكربنیك نشان دار قرار گرفته بودند، تركیب پیچیده ای از متابولیت های نشان دار، شامل قندها و اسیدهای آمینه تولید كردند.

بعضی از روزن داران از جلبک هایی که به صورت هم زیست در زیر پوسته ی آنها زندگی می کنند مواد غذایی به دست می آورند. هر سلول دارای بخشهای مختلفی شامل غشا، سیتوپلاسم، هسته و اندامکهای سیتوپلاسمی است که با همکاری هم به حفظ حیات سلول کمک میکنند. غشاهای شبکه آندوپلاسمی خشن و صاف شبکهای از لولههای به هم پیوسته را در داخل سلولها تشکیل میدهند که با پوشش هستهای پیوسته هستند. به عنوان مثال، در سلولهای گیاهی، انواع اندامکها بیشتر از سلولهای جانوری است. در اين گزينه ها فقط مورد دوم به مرحله سنتز اشاره داد و همان جواب است! در غشاهای باکتریایی استرولها نظیر کلسترل وجود ندارد اما ترکیبات استرول مانندی بنام هوپانوئید وجود دارد که همانند استرولها سبب افزایش پایداری غشا می شود این ترکیبات از نظر اکولوژیست ها و زمین شناسان جالب توجه هستند و تخمین زده می شود 12-11 10تن معادل کل جرم کربن در کره زمین در رسوبات اقیانوسی وجود داشته باشد که نقش عمده ای در تشکیل نفت دارد. این فرآیند تمایز سلولی است و وظیفه رشد همه سلولهای بدن فرد را بر عهده دارد. به عنوان مثال ، اتصال تصادفی (تراکم) اسید آمینه گلیسین و اسید چرب استات ممکن است مولکول های آلی پیچیده ای را تشکیل دهد که به پورفیرین معروف هستند.

تنفس فرآیندی پیچیده است که شامل جذب اکسیژن ، تبدیل مواد پیچیده به دی اکسید کربن و آب و آزادسازی انرژی است. کپسول: لایه سومی که به جلوگیری از خشک شدن باکتریها کمک کرده و در جذب میکروارگانیسمهای بزرگتر نقش دارد. این اشکال دفع سلولی نیاز به دور ریختن مواد خاصی از مواد دارد. باکتریها نسبت به سلولهای گیاهی و جانوری سادهتر بوده و فاقد اندامکهای سلولی واقعی هستند در این میان یکی از مهمترین ساختارهای یک سلول باکتری، دیواره سلولی است. اجزای سلول و نحوه تقسیمات سلولی و همانندسازی DNA از مباحث ضروری جهت یادگیری و شناخت هرچه بهتر زیستشناسی سلولی و مولکولی است که در این فرادرس به خوبی به آن پرداخته شده است. 2- تاثیرات فلوراید ها بالای نباتات: تجارب نشان داده که هایدروجن فلوراید یک گاز خیلی زهری درنباتات به شمار رفته خوشبتختانه بعضی از نباتات مقاومت در مقابل این گاز زهری از خود نشان میدهند. ورود هر نوع ماده خارجی به آب ، هوا و خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی اجزای محیط را تغییر داده و به حال موجودات زنده مضر باشد، آلودگی نام دارد.

یک سلول انسانی دارای مواد ژنتیکی است که در هسته سلول (ژنوم هسته) و در میتوکندری (ژنوم میتوکندری) وجود دارد. در انسان ژنوم هستهای به 46 مولکول DNA خطی به نام کروموزوم، شامل 22 جفت کروموزوم همولوگ و یک جفت کروموزوم جنسی تقسیم میشود. گاز است بی رنگ، بی بوی وبی مزه اغلب در هنگام سوخت ناقص مواد سوخت به روش های مختلف در هوا پخش شده و موجب آلوده سازی محیط زیست میشود. با توجه به نقش بنیانی فتوسنتز در زندگی گیاهان واضح است که هر گونه اختلال در عمل فتوسنتز می تواند به بروز حالت بیماری در گیاه منجر گردد . این ساختارها در تولید پروتئینها نقش دارند. همانطوریکه در قسمت (3-1) ذکر گردید برخی از کودهای شیمیائی می تواند نقش گوگرد و یا سایر کاهنده های pH درخاک را بازی کنند کودهای شیمیائی با بنیان اسیدی قوی نظیر سولفات آمونیم با آزاد نمودن یون هیدروزن مشابه گوگرد عمل می نمایند. در این صورت توجه داشته باشید که استفاده از این کودها باید با تناوب کمتر نسبت به کودهای مایع صورت پذیرد. همچنین کودهای حیوانی باعث ایجاد تعارض بین تولید کنندگان آن و کسانی که در مجاورت آن قرار دارند از طریق مشکلات مربوط به رواناب سطحی و یا طعم و بو گردد.

دیدگاهتان را بنویسید