Franzen (2022) سیستم های فتوسنتز اکسیژنیک

نكته 4. در فتوسنتز مواد خامي كه مصرف مي شود دي اكسيد كربن وآب است وآنچه حاصل مي شود اكسيژن وهيدرات هاي كربن است . در اکثر مناطق انتشار این آفت با ویروس کتابی شدن تنه و شانکر تنه و سرشاخه های درختان (خوره) همراه است. خانواده یا FAMILY : برای مشخص شدن آن پسوند ویریده به انتهای نام ویروس اضافه می کنند. جنس: برای مشخص شدن آن پسوند ویروس به انتهای نام ویروس اضافه می کنند. رشد نمایی رشدی متوازن است یعنی کلیه ترکیبات سلولی با سرعتی ثابت نسبت به یکدیگر ساخته می شوند ادامه این مرحله به مطلوب بودن شرایط محیطی از نظر منابع مورد نیاز جهت رشد خواهد داشت. این پلاسمیدها ژنهای آنزیمهای تجزیه کننده موادی نظیر ترکیبات آروماتیک (تولوئن) و آفت کشها (2-4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید) و قند ها (نظیر لاکتوز ) را حمل می کنند همچنین این پلاسمیدها ژنهای مورد نیاز برای بعضی سویه های ریز و بیوم جهت القای گره زایی و تثبیت اذت در خانواده نخود را حمل می کنند.

ویروسها ذرات کوچکی به اندازه تقریبی 20 الی 300 نانومتر هستند که ساختار سلولی ندارند و در خارج از سلول میزبان شبیه به ترکیبات آلی عمل می کند. 2-پلاسمیدهای غیر قابل انتقال: این پلاسمیدها فاقد ژنها انتقال بوده لذا اندازه کوچکی (3-20 میایون دالتون) دارند در عوض این پلاسمید ها به تعداد زیاد ( 10-60عدد ) در هر سلول یافت می شود . 3-ساخت فیمبریا که در چسبیدن باکتری به سلولهای اپی تلیال نقش دارد. پلاسمید ها تقریبا دارای 30 ژن بوده که این ژنها برای بقا میزبان ضروری نبوده و سلولهای فاقد پلاسمید دارای عملکرد طبیعی هستند. تسهیم پلازمیدها بین سلولهای دختری کاملا تصادفی هست و گاه ممکن است یک سلول دختر هیچ نوع پلازمید دریافت نکند که به این پدیده کیورینگ CURING می گویند. 1- ویروس ها محصول سیر تکاملی قهقرایی سلول های آزاد هستند. طريقه مصرف كود آهن براي گلدان در برچسب محصول نوشته شده است. کپسید از واحد هایی بنام کپسومر تشکیل شده است. برای بقای DNAی دهنده، DNA باید بعد از انتقال با کروموزوم نوترکیبی همولوگ انجام دهد. 1- ترانسداکشن عمومی: DNA متصل شده به ژنوم ویروس از هر بخشی از ژنوم میزبان میتواند باشد.

نور مصنوعی میتواند نور مهتابی، لامپهای کم مصرف ، چراغ LED رشد گیاه و لامپ سدیمی فشار بالا باشد. ژن لازم برای ساخت ساختار های مومانندی بنام پیلی را دارند و در طی هم یوغی میتواند نسخه هایی از خود را به باکتریهای دیگر منتقل کند. فسفو لیپیدهای این پوشش از غشا سلول میزبان و گلیکوپروتئینهای این پوشش از اطلاعات ژنوم ویروس گرفته می شود. طی چند دههی گذشته دانشمندان برای تهیهی برآوردهای ملی از کاهش کربن و منفعت حاصل از ایجاد پوشش گیاهی توسط مطالعههای میدانی و استفاده از اطلاعات ماهوارهای تلاشهایی انجام دادهاند. بسیاری از ویروس ها فقط از اسید نوکلئیک ( دارای ژنوم کد کننده اطلاعات مورد نیاز برای همانند سازی) و پروتئینی بنام کپسید ساخته شده اند و DNA یا RNA دارند. شکل 1-8: مکانیسم ترانسفورماسیون در یک باکتری گرم مثبت.(a) اتصال DNAی دو رشته ای به واسطه پروتئین DNA بست متصل به غشا. یکی از طریق شکافت هسته ی اتم و آزاد سازی انرژی نهفته در آن و دیگری همجوشی دو اتم از یک عنصر و تشکیل یک اتمِ یک عنصر سنگین تر، در روی زمین روش اول یعنی شکافت هسته اتم و استفاده از انرژی آن در راکتور های هسته ای یا همان نیروگاه های اتمی انجام می شود.

گاه وجود ریبونوکلئازها متصل به غشا، ژنوم ویروس را تخریب می کنند و از ورود آن جلوگیری می کنند. باکتریهای دارای این پلاسمید یک برتری رقابتی در مقایسه با همنوعان خود دارا خواهد بود باکتریوسین ها پروتئینها یا توکسینهایی هستند که باکتریهای دیگر را تخریب می کنند اثر تخریبی آنها بر سویه ای با قرابت بالا بیشتر است. DNA در سلول میزبان یا توسط آنزیم های محدود کننده تخریب می گردد و و یا مستقل از ژنوم همانند سازی می کند و به کروموزوم میزبان اتصال خواهد یافت. طبقه بندی ویروسها بر اساس محتویات ژنتیکی (DNA یا RNA ) ، نوع تقارن نوکلئو کپسید (مارپیچی یا چند وجهی)، پوشش ویروس (داشتن یا فقدان)، حساسیت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی ( ویروسهای پوششدار در برابر اتر حساس و بقیه مقاومند) ، حضور آنزیم های اختصاصی در ویروس، صفات آنتی ژنی، تمایل عفونت زایی برای میزبان بافت یا سلول خاص، نوع آسیب بافتی و ویژگی های بیولوژیک صورت می گیرد. پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها نیز برای ساخت ATP به کار می روند گرچه سلول ها به طور معمول از آنها برای ساخت بخش های مهم خود استفاده می کنند. جدول1-8 : مثالهایی از فنوتیپهای اهدا شده به باکتریها توسط پلازمیدها.

دیدگاهتان را بنویسید